جدول فروش جشنواره 3 ماهه (بدون سود) -اسفند 1401

نام دستگاه قیمت نهایی قابل پرداخت (ریال)پیش پرداخت (ریال)مبلغ هر قسط (ریال)
Airsense Elite310,708,500160,708,50050,000,000
Airsense Auto set399,707,000201,707,00066,000,000
Aircurve Vauto503,747,500254,747,50083,000,000
Lumis 100S525,929,000264,929,00087,000,000
Lumis 100ST622,328,600313,328,600103,000,000
Lumis 150ST838,868,000421,868,000139,000,000
Astral 1002,972,746,1001,487,746,100495,000,000
Astral 1503,291,002,1201,647,002,120548,000,000
Stellar 1501,322,400,000662,400,000220,000,000

 

جدول فروش اقساطی 6،9 و 12 ماهه – آذر 1401

نام دستگاهقیمت نهایی قابل پرداخت (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 6 ماهه (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 9 ماهه (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 12 ماهه (ریال)
Airsense Elite310,708,500345,455,520
پیش پرداخت95,455,520
تعداد قسط5
هر قسط50,000,000
362,829,030
پیش پرداخت82,829,030
تعداد قسط8
هر قسط35,000,000
380,202,540
پیش پرداخت72,202,540
تعداد قسط11
هر قسط28,000,000
Airsense Auto set399,707,000445,133,840
پیش پرداخت120,133,840
تعداد قسط5
هر قسط65,000,000
467,847,260
پیش پرداخت107,847,260
تعداد قسط8
هر قسط45,000,000
490,560,680
پیش پرداخت105,560,680
تعداد قسط11
هر قسط35,000,000
Aircurve Vauto503,747,500561,659,200
پیش پرداخت146,659,200
تعداد قسط5
هر قسط83,000,000
590,615,050
پیش پرداخت126,615,050
تعداد قسط8
هر قسط58,000,000
619,570,900
پیش پرداخت113,570,900
تعداد قسط11
هر قسط46,000,000
Lumis 100S525,929,000586,502,480
پیش پرداخت151,502,480
تعداد قسط5
هر قسط87,000,000
616,789,220
پیش پرداخت136,789,220
تعداد قسط8
هر قسط60,000,000
647,075,960
پیش پرداخت119,075,960
تعداد قسط11
هر قسط48,000,000
Lumis 100ST622,328,600694,470,032
پیش پرداخت179,470,032
تعداد قسط5
هر قسط103,000,000
730,540,748
پیش پرداخت154,540,748
تعداد قسط8
هر قسط72,000,000
766,611,464
پیش پرداخت139,611,464
تعداد قسط11
هر قسط57,000,000
Lumis 150ST838,868,000936,994,160
پیش پرداخت236,994,160
تعداد قسط5
هر قسط140,000,000
986,057,240
پیش پرداخت202,057,240
تعداد قسط8
هر قسط98,000,000
1,035,120,320
پیش پرداخت188,120,320
تعداد قسط11
هر قسط77,000,000
Astral 1002,972,746,1003,329,475,632
پیش پرداخت784,475,632
تعداد قسط5
هر قسط509,000,000
3,507,840,398
پیش پرداخت651,840,398
تعداد قسط8
هر قسط357,000,000
3,686,205,164
پیش پرداخت595,205,164
تعداد قسط11
هر قسط281,000,000
Astral 1503,291,002,1203,685,922,374
پیش پرداخت870,922,374
تعداد قسط5
هر قسط563,000,000
3,883,382,502
پیش پرداخت723,382,502
تعداد قسط8
هر قسط395,000,000
4,080,842,629
پیش پرداخت659,842,629
تعداد قسط11
هر قسط311,000,000
Stellar 1501,322,400,0001,614,385,920
پیش پرداخت384,385,920
تعداد قسط5
هر قسط246,000,000
1,700,870,880
پیش پرداخت316,870,880
تعداد قسط8
هر قسط173,000,000
1,787,355,840
پیش پرداخت291,355,840
تعداد قسط11
هر قسط136,000,000

 

 

 

X