جدول فروش جشنواره 3 ماهه (بدون سود) -اسفند 1401

نام دستگاه قیمت نهایی قابل پرداخت (ریال)پیش پرداخت (ریال)مبلغ هر قسط (ریال)
Airsense Elite310,708,500160,798,50050,000,000
Airsense Auto set399,707,000201,707,00066,000,000
Aircurve Vauto503,747,500254,747,50083,000,000
Lumis 100S525,929,000264,929,00087,000,000
Lumis 100ST622,328,600313,328,600103,000,000
Lumis 150ST838,868,000421,868,000139,000,000
Astral 1002,972,746,1001,487,746,100495,000,000
Astral 1503,291,002,1201,647,002,120548,000,000
Stellar 1501,322,400,000662,400,000220,000,000

 

جدول فروش اقساطی 6،9 و 12 ماهه – آذر 1401

نام دستگاهقیمت نهایی قابل پرداخت (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 6 ماهه (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 9 ماهه (ریال)قیمت به همراه مالیات، سود، ماسک و تیوب (ریال)شرایط اقساط 12 ماهه (ریال)
Airsense Elite272,940,000303,154,800
پیش پرداخت88,154,800
تعداد قسط5
هر قسط43,000,000
316,260,203
پیش پرداخت76,260,203
تعداد قسط8
هر قسط30,000,000
332,499,600
پیش پرداخت79,499,600
تعداد قسط11
هر قسط23,000,000
Airsense Auto set350,330,000389,831,600
پیش پرداخت109,831,600
تعداد قسط5
هر قسط56,000,000
409,582,400
پیش پرداخت97,582,400
تعداد قسط8
هر قسط39,000,000
429,333,200
پیش پرداخت88,333,200
تعداد قسط11
هر قسط31,000,000
Aircurve Vauto459,875,000512,522,000
پیش پرداخت137,522,000
تعداد قسط5
هر قسط75,000,000
538,845,500
پیش پرداخت122,640,200
تعداد قسط8
هر قسط55,000,000
565,169,000
پیش پرداخت114,169,000
تعداد قسط11
هر قسط41,000,000
Lumis 100S480,040,000535,106,800
پیش پرداخت145,106,800
تعداد قسط5
هر قسط78,000,000
562,640,200
پیش پرداخت122,640,200
تعداد قسط8
هر قسط55,000,000
590,173,600
پیش پرداخت117,173,600
تعداد قسط11
هر قسط43,000,000
Lumis 100ST567,676,000633,259,120
پیش پرداخت168,259,120
تعداد قسط5
هر قسط93,000,000
666,050,680
پیش پرداخت146,050,680
تعداد قسط8
هر قسط65,000,000
698,842,240
پیش پرداخت137,842,240
تعداد قسط11
هر قسط51,000,000
Lumis 150ST764,530,000853,735,600
پیش پرداخت218,735,600
تعداد قسط5
هر قسط127,000,000
894,578,400
پیش پرداخت182,578,400
تعداد قسط8
هر قسط89,000,000
942,941,200
پیش پرداخت172,941,200
تعداد قسط11
هر قسط70,000,000
Astral 1002,972,746,1003,329,475,630
پیش پرداخت784,475,630
تعداد قسط5
هر قسط509,000,000
3,507,840,400
پیش پرداخت651,840,400
تعداد قسط8
هر قسط357,000,000
3,686,205,170
پیش پرداخت595,205,170
تعداد قسط11
هر قسط281,000,000
Astral 1503,291,002,1203,685,922,370
پیش پرداخت870,922,370
تعداد قسط5
هر قسط563,000,000
3,883,382,500
پیش پرداخت723,382,500
تعداد قسط8
هر قسط395,000,000
4,080,842,630
پیش پرداخت659,842,630
تعداد قسط11
هر قسط311,000,000
Stellar 1501,322,400,0001,614,385,920
پیش پرداخت384,385,920
تعداد قسط5
هر قسط246,000,000
1,700,870,880
پیش پرداخت316,870,880
تعداد قسط8
هر قسط173,000,000
1,787,355,840
پیش پرداخت291,355,840
تعداد قسط11
هر قسط136,000,000

 

 

 

X